ÇEVRE HUSUSLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

Tedarikçilerimiz Çevre sözleşmesinde belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesi sürecinde iş bu Sözleşme’de belirtilen iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında alınması gereken önlem ve kurallara ilişkin aşağıda dökümü yapılan hususlara dikkat etmelidir.

  • TEDARİKÇİ; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm Yönetmeliklere uymalıdır.
  • Çevresel Sürdürülebilirlik, Tedarikçi'nin çevre ile ilgili tüm yasal gerekleri yerine getirmesini ve çevresel performansının sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışmasını öngörmektedir.
  • Çevresel İzinler ve Raporlama Tedarikçi, çevre açısından gerekli tüm izinlerin alınmasını, güncel tutulmasını ve raporlama esaslarına uygun olmasını ve kayıtların her zaman yasal usule uygun olmasını temin etmelidir.
  • Çevre Yönetim Sistemi  Tedarikçi, kayda değer çevresel etkilerin tespiti, kontrolü ve hafifletilmesi doğrultusunda tasarlanmış uygun bir çevresel yönetim sistemini (ISO 14001:2015 benzeri uluslararası standartlar esasında) belgelendirerek uygulamaya koymalıdır.
  • Tehlikeli Maddeler ve Ürün Güvenliği Tedarikçi, tehlikeli malzemelerin, kimyasalların ve maddelerin güvenle işlenmesi, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, tekrar kullanımı ve bertarafını temin etmek üzere bunları belirlemelidir. Tehlikeli maddeler, kimyasallar ve malzemeler ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere kesinlikle uyulmalıdır. Tedarikçi, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen malzeme kısıtlamalarına ve ürün güvenlik gereklerine uymalıdır. Tedarikçi, kilit çalışanlarının ürün güvenlik uygulamaları konusunda bilinçli olmalarını ve eğitim almalarını temin etmelidir.
  • Kaynakların Tüketimi, Kirliliğin Önlenmesi ve Atıkların Asgariye İndirgenmesi Tedarikçi, enerji ve su dâhil olmak üzere doğal kaynak tüketimini optimum duruma getirmelidir. Tedarikçi, kirliliğin önlenmesi ve katı atık, atık su ve hava emisyonu üretiminin asgariye indirgenmesi için mantıklı önlemler alarak bunları uygulamalıdır.Tahliye veya bertaraf öncesinde Tedarikçi, atık suları ve katı atıkları uygun biçimde ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre ayrıştırmalı ve arıtmalıdır.