KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

AKİŞ BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Genel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Akiş Boya Sanayi ve Ticaret AŞ. ("Şirket"), KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2. Başvuru Yöntemi

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun ("Kurul") belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurunuzu Şirket’imize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

1. Yazılı başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Demirtaş OSB. Ali Osman Sönmez Cad. No: 4 Osmangazi-Bursa

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

akisboya@hs02.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. Sistemimizde bulunan elektronik posta adresi ile başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@iyigullu.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. Sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi ile başvuru

Mobil imza / e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

info@iyigullu.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Kişisel Veri Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

Şirketimiz ile Arasındaki İlişki

ð İş Ortağı                                        ðÇalışan Adayı

ð Müşteri/Aday Müşteri            ðEski Çalışan

ð Ziyaretçi                                       ðÜçüncü Taraf Şirket Çalışanı

ðTedarikçi                                      ð Çalışan

ð Diğer

Lütfen belirtiniz:

4. Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

5. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

  1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
  2. Orantısız çaba gerektirmesi
  3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
  4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
  5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

2

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

 

3

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin Kurul'a Şikâyette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul'a şikâyette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul'a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda

aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi'nin (Başvuru Sahibi'nin):

Adı ve Soyadı    :

Başvuru Tarihi   :

İletişim Bilgileri :

İmza                      :